Lezing Fiona Peacock, 12 april a.s. 13.30 online

FIONA PEACOCK  

 

Theraplay – the tacit knowledge that makes it a suitable model for working with relational and developmental trauma.

 Theraplay – de stilzwijgende kennis die het een geschikt model maakt voor het werken met relationeel en ontwikkelingstrauma.

Inschrijven kan via deze link

 

 

Based on her recent doctoral research, in this talk Fiona will think about the particular impact of relational and developmental trauma on the ability of children and young people to use relationships as a source of healing.  She will talk about the knowledge, and the process of knowing, which means that Theraplay can be used for relational and developmental trauma without adaptation.  In her doctorate she calls this ‘tacit maternal knowing’.

Op basis van haar recente promotieonderzoek zal Fiona in deze lezing nadenken over de specifieke impact van relationeel en ontwikkelingstrauma op het vermogen van kinderen en jongeren om relaties te gebruiken als een bron van genezing. Ze zal praten over de kennis, en het proces van weten, wat betekent dat Theraplay zonder aanpassing kan worden gebruikt voor relationele en ontwikkelingstrauma’s. In haar doctoraat noemt ze dit ‘stilzwijgend moederlijk weten’.

She will explain the research technique used to identify this insight into tacit maternal knowing and Theraplay.  You will have a chance to try out this highly embodied method yourself to deepen your understanding of your Theraplay practice and then will have a chance to discuss this learning in small groups.

Ze zal de onderzoekstechniek uitleggen die wordt gebruikt om dit inzicht in stilzwijgende maternale kennis en Theraplay te identificeren. U krijgt de kans om deze zeer belichaamde methode zelf uit te proberen om uw begrip van uw Theraplay-praktijk te verdiepen en krijgt vervolgens de kans om dit leren in kleine groepen te bespreken.

 

Fiona will respond to questions throughout the talk and be available at the end of the talk as well.

Fiona zal tijdens het gesprek op vragen reageren en ook aan het einde van het gesprek beschikbaar zijn.

Inschrijven kan via deze link

Dr Fiona Peacock is a Certified Theraplay Therapist, Supervisor and Trainer.  Based in England, she worked for several years as part of an NHS specialist service for children who were looked after or adopted before leaving to set up her own private practice using Theraplay as well as other models of work with adopted children and their families.  She is co-director of Theraplay UK.  She co-leads the Psychotherapeutic Counselling for Children and Adolescent programme at the Faculty of Education, University of Cambridge and has recently obtained her EdD from Cambridge.

Dr. Fiona Peacock is een gecertificeerd Theraplay-therapeut, supervisor en trainer. Ze is gevestigd in Engeland en heeft een aantal jaren gewerkt als onderdeel van een NHS-specialistische dienst voor kinderen die werden verzorgd of geadopteerd voordat ze vertrok om haar eigen privépraktijk op te zetten met behulp van Theraplay en andere werkmodellen met geadopteerde kinderen en hun families. Ze is mededirecteur van Theraplay UK. Ze leidt het programma Psychotherapeutic Counseling for Children and Adolescent aan de Faculteit Educatie van de Universiteit van Cambridge en heeft onlangs haar EdD behaald in Cambridge.

The doctorate is available at https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/332742 if you wish to look at it.

There is a novella, A Necessary Life(Story)  which is part of the thesis and which has be published separately.  Electronic copies can be downloaded from Amazon and paperback copies can be purchased from me.

Het doctoraat is beschikbaar op https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/332742 als je het wilt inzien. Het is een novelle, A Necessary Life(Story), die deel uitmaakt van het proefschrift en afzonderlijk is gepubliceerd.

 Elektronische exemplaren kunnen worden gedownload van Amazon en paperback-exemplaren kunnen bij Fiona worden gekocht. Als meerdere van jullie paperback exemplaren willen, zal Fiona er een pakket van naar mij (Bettie) sturen.

Inschrijven kan via deze link