Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden onderwijs De Theraplay Academie

Versie januari 2024

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Aanbod

Artikel 4: Overeenkomst

Artikel 5: Annulering

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 7: Prijswijzigingen

Artikel 8: Levering

Artikel 9: Conformiteit

Artikel 10: Betaling

Artikel 11: Niet tijdige betaling

Artikel 12: Niet-nakoming van de overeenkomst

Artikel 13: Aansprakelijkheid van De Theraplay Academie voor personeel en ingehuurden

Artikel 14: Vertrouwelijkheid

Artikel 15: Vragen en klachten

Artikel 16: Eigendomsrecht

Artikel 17: Wijziging

Artikel 1: Definities

Onderwijs:

Onderwijs: Training, opleiding, workshops, cursus en/of supervisie, terugkomdagen etc, zowel als afstandsonderwijs (ingeval van supervisie via Zoom of Teams of andere internetconnectie) als contactonderwijs.

Afstandsonderwijs:

Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn: wordt met name gebruikt voor supervisie.

Contactonderwijs:

Vorm van onderwijs met directe interactie tussen trainer of docent en cursist of deelnemer.

Afnemer

Particulieren en organisaties die zich voor een training, workshop of cursus hebben ingeschreven  bij De Theraplay Academie

Overeenkomst:

Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

De Theraplay Academie:

De Theraplay Academie gevestigd te Hulshorst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08188886 (E.H. Sleeuw, psycholoog / handelsnaam: De Theraplay Academie

Eigenaar van website: www.detheraplayacademie.nl en www.theraplay.nl

Theraplay® is een geregistreerde merknaam en wordt met toestemming van en in nauwe samenwerking met The Theraplay Institute, gevestigd in Chicago (USA) gebruikt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met De Theraplay Academie tot stand gekomen overeenkomsten, die betrekking hebben op training en supervisie, alsook de bij de Theraplay methode behorende artikelen, zoals de MIM-NL materialen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbod

 1. De Theraplay Academie brengt het aanbod elektronisch dan wel schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het onderwijs en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de onderwijs. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens, in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op onderwijs:

– de wijze van inschrijving voor het betreffende onderwijs;

– wanneer het onderwijs start;

– de voorwaarden waaronder het onderwijs eventueel niet doorgaat;

– voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;

– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

– de wijze van betaling;

– de duur van de overeenkomst,

 1. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van De Theraplay Academie.
 2. De Theraplay Academie mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

5a. Bij het deelnemen aan het ‘Practicum’ zal aan de afnemer gevraagd worden om aanvullende persoonsgegevens te overleggen:  een C.V., alsmede een kopie van de meeste relevante diploma’s en bewijzen van lidmaatschap van de beroepsvereniging. Tijdens de supervisie zal gebruik gemaakt worden van videomateriaal waarop cliënten te zien zijn. Dit kan pas plaatsvinden nadat alle de betrokken personen op de video hiervoor schriftelijk toestemming hebben verleend. Voor kinderen onder de 12 jaar dient schriftelijk toestemming te worden verleend door (beide) wettelijk vertegenwoordigers van het kind, ook als deze niet zelf bij de behandeling betrokken zijn. Daarnaast dient de werkgever, leidinggevende van de supervisant apart schriftelijk toestemming te geven voor het opleidingstraject van de supervisant en het toesturen van de video-opnames van de behandeling aan de supervisor. Het videomateriaal wordt door de supervisant bewaard, de supervisor vernietigt het videomateriaal dat hij heeft ontvangen na afloop van het supervisie traject van de betreffende cliënt.

5b. Deelnemers die groepssupervisie volgen ondertekenen een geheimhoudingsverklaring om de privacy van de clienten en therapeut  die te zien zijn op de beelden van de andere deelnemers te garanderen. `

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 2. de identiteit en het adres van De Theraplay Academie.
 3. het recht van de afnemer de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;
 4. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met De Theraplay Academie via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
 5. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de afnemer hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt De Theraplay Academie een elektronische bevestiging naar de afnemer; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door De Theraplay Academie kan de afnemer de opdracht annuleren.
 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de afnemer ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager verstrekt.

Artikel 5: Annulering

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van een bedenktijd van 14 dagen, de volgende annuleringsregeling:
 2. Bij annulering tot acht weken voorafgaand aan de opleiding wordt 100% minus  € 50,- administratiekosten gerestitueerd.
 3. Bij annulering tussen twee en zes weken voorafgaand wordt 50% van het totaalbedrag gerestitueerd.
 4. Bij annulering binnen twee weken voorafgaand aan de opleiding worden er geen restitutie gedaan. Echter:
 5. Bij het niet kunnen deelnemen aan een training op de ingeschreven datum (door ziekte of overmacht) kan de inschrijving in overleg en indien mogelijk worden doorgeschoven naar een volgende training, mits er een andere (betalende) kandidaat wordt gevonden voor de vrijgekomen plek. Deze andere kandidaat kan de ingeschrevene zelf aandragen of De Theraplay Academie kan iemand aandragen.
 6. Bij het niet kunnen deelnemen aan een training op de ingeschreven datum (door ziekte of overmacht) terwijl er geen andere kandidaat wordt gevonden om de training te volgen, kan de inschrijving in overleg en indien mogelijk worden doorgeschoven naar een volgende datum, waarbij door de deelnemer 50% korting ontvangt op de inschrijvingskosten van de nieuwe training.

Voorwaarden annulering tijdens opleiding  (2e,3,e 4e dag)

Indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op één van de dagen dan geldt het volgende:

U kunt de trainingsdag in overleg tijdens een andere training inhalen, indien er ruimte beschikbaar tijdens deze andere training. Indien het mogelijk is om deel te nemen zullen alleen administratiekosten in rekening worden: € 50,- per dag. Indien dit niet bij een volgende training mogelijk is wordt in overleg naar een oplossing gezocht. Om voor een bewijs van deelname in aanmerking te komen is 90% aanwezigheid noodzakelijk.

Artikel 6: Prijswijzigingen

De actuele prijzen staan vermeld op de website www.detheraplayacademie.nl en in de bevestigingsbrief.

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. De afnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8: Levering

 1. Lesmateriaal
 2. Theraplay levert het lesmateriaal tijdig aan de afnemer. Readers worden over het algemeen op de dag van de start van de training overhandigd. Indien dit niet het geval is wordt het materiaal uiterlijk 14 dagen voor aanvang toegestuurd.
 3. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door De Theraplay Academie vervangen.

Artikel 9: Conformiteit

 1. Het onderwijs moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
 2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 10: Betaling

1.Betaling vindt plaats via bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door De Theraplay Academie aangegeven bankrekening, nadat hierover een factuur is ontvangen.

 1. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 2. Betaling van het onderwijs vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De Theraplay Academie mag van de afnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 14 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs is voldaan.
 3. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De afnemer kan door De Theraplay Academie tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11: Niet tijdige betaling

 1. De afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Theraplay Academie zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is De Theraplay Academie gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal De Theraplay Academie het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 12: Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De Theraplay Academie heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 4. Indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van De Theraplay Academie te wijten is aan overmacht, is er geen sprake van een tekortkoming in de verplichting van De Theraplay Academie, die aan haar kan worden toegerekend.

De omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van De Theraplay Academie komen, zijn onder meer ziekte en/of werkstaking van werknemers van De Theraplay Academie dan wel van ingehuurde partijen, oorlog, rampen, brand en overheidsmaatregelen. Indien door overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden zal De Theraplay Academie in eerste instantie in overleg treden met de opdrachtgever om tot een passende oplossing te komen. Mocht er geen passende oplossing zijn, behalve beëindiging, dan zal De Theraplay Academie de overeenkomst beëindigen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van De Theraplay Academie voor personeel en ingehuurden

 1. Voor zover De Theraplay Academie toerekenbaar tekortschiet en de afnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van De Theraplay Academie voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van De Theraplay Academie voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van De Theraplay Academie, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid

 1. Door afnemers verstrekte informatie wordt door De Theraplay Academie, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Theraplay Academie conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 2. Naam- en adresgegevens worden opgenomen en bewaard in een klantenbestand van De Theraplay Academie en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van relevante informatie met de betrekking tot Theraplay opleidingen. Indien een klant aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 15: Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van het onderwijs worden door De Theraplay Academie beantwoord binnen een termijn van 2 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven en emails die een langere verwerkingstijd vragen, worden door De Theraplay Academie binnen 2 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden ingediend bij De Theraplay Academie. De omschrijving van de klacht dient tijdig, volledig en duidelijk gedaan te worden.Met tijdig wordt bedoeld binnen één maand nadat het voorval of reden van de klacht zich heeft voorgedaan. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en er wordt altijd een inspanning geleverd om de klachten in onderling overleg op te lossen. U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging, waarin wordt vermeld wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten en waarin de reden van de verlenging van de antwoordtermijn wordt toegelicht. De antwoordtermijn is maximaal 4 weken. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor voor een termijn van twee jaar bewaard.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat ter toetsing aan een derde, onafhankelijke organisatie zal worden voorgelegd. De klacht kan worden aangeboden voor een onafhankelijk advies en mediatie bij Tekke-Advies. Mevr. J. Tekke is Mfn register mediator en HRM Adviseur en is gevestigd in Harderwijk. Voor meer informatie kijkt u op www.tekke-advies.nl. Het oordeel van de gekozen geschillencommissie is bindend. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld. Na ontvangst van uw bericht zal de klachtenprocedure in gang worden gezet en wordt u op de hoogte gesteld van de termijn die daarvoor nodig is. Gebruikelijke termijn is dat er binnen 4 weken een uitspraak zal worden gedaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt u hiervan binnen de termijn van 4 weken met vermelding van de reden daarvan op de hoogte gebracht. Het oordeel van de mediator is voor De Theraplay Academie bindend. Eventuele consequenties worden door de Theraplay Academie binnen 14 dagen afgehandeld. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld; de inhoud en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en zullen mogelijk tot gevolg hebben dat de leveringsvoorwaarden worden aangepast om dergelijke geschillen in de toekomst te voorkomen.

Artikel 16: Auteursrecht en eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door De Theraplay Academie verzorgde Opleiding en/of het Cursusmateriaal blijft eigendom van De Theraplay Academie. Het intellectuele eigendom van de Theraplay methode is vastgelegd door het Theraplay Insititute in Evanston USA, Theraplay® is een geregistreerde merknaam. De Theraplay Academie werkt met toestemming van en in nauwe samenwerking met het Theraplay Institute.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 17: Annulering van een training

 1. De Theraplay Academie behoudt zich het recht voor om trainingen niet door te laten gaan indien er onvoldoende aanmeldingen zijn. Deelnemers worden van deze voorwaarde op de hoogte gesteld indien van toepassing op de desbetreffende training, met daarbij de datum waarop een minimum aantal deelnemers moet zijn ingeschreven.
 1. De Theraplay Academie behoudt zich het recht voor om de training te annuleren op basis van overmacht en onvoorziene externe factoren. (bijv. ziekte trainer, extreme weersomstandigheden e.d.)

Artikel 18: Wijziging

De Theraplay Academie behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van De Theraplay Academie.

 

De Theraplay Academie

Hulshorst, januari 2024

www.detheraplayacademie.nl